Praktijk de Eijk

PRIVACYVERKLARING

Logo Praktijk de Eijk Algemene voorwaarden

Doeleinden van de gegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Ik ga als volgt om met persoonsgegevens:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Tevens kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en/of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Uw dossier wordt voor een periode van 20 jaar bewaard op grond van de dossierplicht.

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen en dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 

Gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid en met uw toestemming;
 • overname van de praktijk na mijn overlijden door gecontracteerde waarnemer. Hij/zij zal in dat geval contact met u opnemen;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik, of mijn administrateur, bijvoorbeeld een factuur kan opstellen.
 

De persoon die bij mijn afwezigheid waarneemt is eveneens gebonden aan de geheimhoudingsplicht en indien ik gebruik maak van een administrateur is ook deze persoon via een contract hieraan gebonden.  

Mocht ik om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy met betrekking tot de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van het consult;
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of ‘psychosociaal consult’;
 • de kosten van het consult.