Praktijk de Eijk

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK DE EIJK

Logo Praktijk de Eijk Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de eigenaresse van Praktijk de Eijk en haar cliënten bij individuele therapie.

Artikel 1

Indien de cliënt na het intakegesprek een datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.  

Artikel 2

De behandelovereenkomst is tweeledig;

  1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  2. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 

Artikel 3

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  1. therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  2. de cliënt geeft mondeling, schriftelijk of via email aan dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  3. de therapeut geeft mondeling, schriftelijk of via email aan geen sessies meer te zullen geven;
  4. de cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan deze algemene bepalingen, aan de bepalingen uit de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en therapeut;
  5. de therapeut is van mening dat gezien de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 

Artikel 4

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is binnen een termijn van drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

Artikel 5

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt de duur van een sessie en een bedrag per sessie, dan wel uurtarief, afgesproken. Dit bedrag is opgenomen in de behandelovereenkomst. Het tarief is vrijgesteld van BTW. De therapeut is gerechtigd het tarief lopende de behandelovereenkomst te wijzigen c.q. te verhogen en draagt daarbij zorg voor een tijdige aankondiging van de tariefswijziging. De cliënt rekent na de sessie contant of via een ‘tikkie’ af, tenzij anders afgesproken. 

Voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Een intakegesprek wordt wel berekend. Voor een intakegesprek geldt dezelfde tijdsduur en hetzelfde tarief als voor een sessie. 

Artikel 6

Individuele behandelingen worden vaak (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of hij of zij in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. Te allen tijde is cliënt ook zelf verantwoordelijk voor het betalen van de sessie aan de therapeut, ook wanneer hij/zij niet of onvoldoende verzekerd is via zijn/haar zorgverzekering. Cliënt draagt zelf zorg voor het declareren bij de zorgverzekeraar.

Artikel 7

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afspraak of wanneer cliënt om wat voor reden dan ook niet komt op de afgesproken dag en tijd, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 8

De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Artikel 9

Mochten er inhoudelijke werkzaamheden bijkomen zoals een schriftelijke rapportage van het gehouden behandeltraject, het doorlezen van dossiers, gesprekken met derden (bijv behandelend arts) of kopiëren van een dossier, dan kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Dit zal vantevoren worden aangegeven. De factuur bedraagt maximaal het bedrag van een sessie.

Artikel 10

De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden via info@nbvh.nl. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege (TCZ) www.tcz.nu. Het Wkkgz klachtenreglement van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) is in te zien via deze link. Praktijk de Eijk is aangesloten bij:  – de NBVH, lidnummer 17026  – de RBCZ/TCZ Licentie 220197R  – de SCAG geschillencommissie.

Artikel 11

Op de website van Praktijk de Eijk kan cliënt via een link in de voetnoot het privacyreglement van praktijk de Eijk inzien. Cliënt is bij ondertekening van de behandelovereenkomst op de hoogte van de inhoud van dit reglement.

Artikel 12

Praktijk de Eijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. Alle nadelige gevolgen zijn voor rekening en verantwoording van de cliënt.

Artikel 13

Cliënt gedraagt zich als gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut of van de verhuurder aan therapeut zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

Artikel 14

Praktijk de Eijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren bij of het betreden van de praktijk.